Яке аз аввалин донишманди асримиёнагии форс-тоҷик табиатшинос, забоншинос, мунаҷҷим ва тарҷумони овозадори замони хеш Навбахт Аҳвозии Маҷусӣ (676-777) ба шумор меравад, ки 107 сол (зиёда аз як аср!) қабл аз Муҳаммад ибни Мӯсои Хоразмии Маҷусӣ (783-847) намояндаи миллии илми форс-тоҷик дар олами ислом буд. Ӯ дар дарбори халифаҳои охирини Умавиён ба ҳайси табиатшинос, мунаҷҷим ва мутарҷим фаъолияти илмӣ кардааст. Навбахти Аҳвозӣ аз маъруфтарин донишманди табиатшинос ва сарвари тарҷумонон аз забони паҳлавӣ ба забони арабӣ буд.

Навбахти Аҳвозӣ ҳамчунин асосгузори хонадони донишмандоне бо номи Навбахтиён ба шумор меравад, ки тибқи ривоятҳои мавҷуда, ӯ дар навбати худ аз авлоди қаҳрамони достонҳои порсии дарӣ (тоҷикӣ) – Гев, писари Гударз буда, кеши зардуштӣ доштааст.

Бояд гуфт, ки дар замони ҳукмронии халифаи якуми Аббосиён – Абулаббос Абдуллоҳ ибни Муҳаммад ас-Саффоҳ (702-754), солҳои ҳукмрониаш (749-754), Эрон тобеи халифат гардид ва Навбахт Аҳвозии Маҷусӣ гирифтори зиндон шуд. Бо таъсиси салтанати халифаи дуюми Аббосиён – Абуҷаъфар Абдуллоҳ ибни Муҳаммад, мулаққаб ба ал-Мансур (709-763), солҳои ҳукмрониаш (754-763), Навбахти Аҳвозӣ бо Мансур наздик шуд ва дӯстӣ пайдо кард. Сабаби дӯстӣ пайдо кардани Мансури Аббосӣ бо Навбахти Аҳвозӣ чунин будааст. Ҳанӯз замони дар зиндон будани Навбахти Аҳвозӣ, ки кеши зардуштӣ дошт, Мансур дар зиндон бо ӯ вомехӯрад ва Навбахт санаи ба қудрат расидани ӯро пешгӯӣ мекунад. Вақте ки ин пешгӯии ӯ амалӣ мегардад, халифа мунаҷҷимро ба хидмати худ даъват намуда, бо ӯ дӯст мешавад ва дар натиҷаи он дӯстӣ Навбахти Аҳвозӣ дини исломро мепазирад.

Дар натиҷаи дӯстии тарафайн ва садоқати Навбахти Аҳвозӣ бар халифаи Аббосиён, Мансур ӯро бо мукофоти сазоворе қадрдонӣ карда, ба худаш ва авлодаш замин ва вазифаҳои баландро дар дарбор медиҳад. Ҳамин тариқ, ӯ соҳибмулки ду ҳазор ҷариб замин аз Хувайз мегардад.

Хувайз – мавзеи ободе ба монанди Шустар, Басра, Наҷаф дар қаламрави Аббосиён ва аз ҷиҳати ҷуғрофӣ дар ҷанубии шаҳри Бағдод воқеъ гардида буд.

Ҷариб – воҳиди андозагирӣ (ченак)-и ҳаҷм барои ҳисоби иқтидори ғалладона дар олами исломи асримиёнагӣ мебошад, ки 1 ҷариб ба 7 кафиз баробар буд. Андозаи ҷариб вобаста аз замон ва макон андаке тағйироти фарқкунанда дошт. 1 ҷариб гандум дар асри аввали ислом, бинобар муодили андозагирии муосир, аз 22,715 то 29,5 л. ғунҷоиш дошт.

Кафиз – воҳиди андозагирии ҳаҷм дар кишварҳои асримиёнагии олами ислом буд, ки бинобар муодили андозагирии муосир 1 кафиз ба 4,2125 л. баробар аст.

Ин замини туҳфагардида дар давоми асрҳои VIII-X ҳамчун манбаи асосии сарвати хонадони Навбахтиён хизмат мекард. Худи Навбахти Аҳвозӣ, ки дорои сарват ва нуфуз буд, дар замони Аббосиён ҳамчун ҳомии аҳли илм ва санъат шӯҳрат пайдо карда буд.

Дар қароргоҳи махсуси Аббосиён ашрофзодагони сиёсӣ, шоирон ва зиёиён ҷамъ меомаданд, ки Навбахтиён ба ғайр аз илм, аз нуфузи бузурги сиёсӣ низ бархурдор буда, вазифаҳои гуногуни давлатиро ишғол менамуданд.

Дар замони ҳукмронии Мансур шуҳрату маъруфияти Навбахт ҳамчун тарҷумон ва мунаҷҷим бештар гардида, худи ӯ ба мақоми сарвари мунаҷҷимон ва тарҷумонони дарбори Аббосиён пазируфта шуд, ки ин хости Мансур буд. Вагарна дар дарбор мунаҷҷимони шинохта кам набуданд, ки донишманди яҳудию форсӣ Мошоаллоҳ (ваф. 204/820) аз зумраи онҳо буд, ки ӯ низ бо Навбахт дӯстии қарин дошт.

Баъд аз исломро пазируфтани Навбахт, чӣ хеле қайд кардаем, дар натиҷаи дӯстии наздик бо Мансур, писаронаш ҳам исломро пазируфтанд. Навбахти Аҳвозӣ дар дарбори Мансур ба ғайр аз мунаҷҷимӣ инчунин ба ҳайси тарҷумон аз забони паҳлавӣ ба забони арабӣ машғул буд, ки баъд аз вафоташ писарони ӯ вазифаи падарро дар дарбори сулолаи Аббосиён идома додаанд.

Навбахт ҳамчун мунаҷҷими маъруф ва узви дарбори ал-Мансур пирӯзии халифаро бар Иброҳим ибни Абдуллоҳ, ки бо ҳамроҳии бародаронаш бар зидди ҳукумати Аббосиён шӯриш карда буд, дуруст пешгӯӣ кардааст. Аз ин рӯ ва баъд аз он, ки ӯ ҳатто марги Иброҳим ибни Абдуллоҳро пешгӯӣ карда буд, эътиқоди Мансур нисбат ба Навбахт боз ҳам бештар гардид. Навбахт ба дурустии ҳисобҳояш то андозае боварӣ дошт, ки ризоият додааст, агар хатое содир кунад, эъдом шавад.

Навбахт дар соли 762 бо ҳамроҳии халифа ал-Мансур ва ситорашиносу маунаҷҷими маъруфи асри VIII Мошоаллоҳи Басрӣ, мулаққаб ба Яздонхост барои бунёдгузории шаҳри Бағдоди асримиёнагӣ, мулаққаб ба “мадинат-ус-салом” (“шаҳри сулҳу дӯстӣ”), андозагириҳои ҷуғрофӣ, ҳандасӣ ва ситорашиносиеро анҷом додааст.

Мошоаллоҳ, ки номи аслиаш Менассӣ буд, аз яҳудиёни эронӣ буд, ки дар олами ислом бо номи Мошоаллоҳ ва дар Эрон бо номи Яздонхост маъруфият дошта, баъдар дар Аврупо бо номҳои Messahalla, Messahalah, Messala ва Yazdan Khwast шинохта шудааст.

Дар таърихи илм собит гардидааст, ки маҳз Навбахт аз рӯи ҳисобу китоби танҷимӣ (астрологӣ) бо назардошти мавқеи ҷирмҳои осмонӣ оғози сохтани Бағдоди асримиёнагиро муайян кардааст. Дар ин бора Абурайҳони Берунӣ чунин маълумот медиҳад: “Ва дар рӯзи бисту сеюм дар дарё ҳавои сарде аст ва дар назди Филифис (Филипп – А.К.)-у Митрузурис (Митродор – А.К.) бодҳое хоҳад омад ва ба ақидаи қибтиён бодҳои солиёна шурӯъ ба вазидан хоҳад кард. Ва Абуҷаъфари Мансур дар ин рӯз буд, ки ба сохтани Мадинатуссалом (яъне Бағдод – А.К.) оғоз кард. Ва ин ҳамон аст, ки дар ҷониби ғарбӣ аз Даҷлаи Бағдод воқеъ шуда ва “Мадинатулмансур” (шаҳри Мансур – А.К.) ном дорад. Ва ин амал дар соли як ҳазору ҳафтоду чори искандарӣ (762 григорианӣ – А.К.) будааст. Ва асҳоби аҳкоми нуҷум ба шиносоии ин вақту таърихи он барои донистани тахвилоту адвор ва муайян кардани замонҳо аз ин сол ниёзманданд, ки барои соҳибони онҳо ҳукми нуҷумӣ истихроҷ кунанд. Ва Навбахт ин вақтро ихтиёр карда буд. Ва ҳайати фалаку мавоқеи ситорагон дар фалак мувофиқи ин шакл буд, ки мушоҳида мекунед” [Абурайҳон Берунӣ. Осор-ул-боқия.- Душанбе: Ирфон, 1990, с. 305]

Навбахт баъд аз умри бобаракат, дар синни 101 солагӣ даргузаштааст. Пас аз вафоти ӯ вазифаи мунаҷҷимии дарбор бар уҳдаи писараш – Фазл ибни Навбахт (738-818) вогузор гардид.

Аз осори ҳайатшиносӣ ва санъати танҷими Навбахти Аҳвозӣ китобе бо номи “Рисола андар асрори аҳкоми нуҷум” («ﺍﻟﻧﺠﻮﻡ ﺍﺣﻛﺎﻡ ﺳﺭﺍﺋﺮ ﻓﻰ ﺭﺳﺎﻟﻪ») – боқӣ мондааст, ки дар сарчашмаҳо баъзан бо номи “Китобу-л-аҳком” (“ﺍﻻﺣﻛﺎﻡ ﻛﺗﺎﺏ”) – «“Китоби доварӣ”-и [ситораҳо]» ёд мешавад ва нусхаи дастнависи он ҳоло дар китобхонаи Истамбули Туркия мавқуф аст. Рисолаи фавқуззикр то ҳанӯз ба пуррагӣ омӯхта нашудааст, танҳо бо номҳои русии “Трактат о секретах астрологии” ва «Книга о приговорах [звёзд]» дар баъзе маълумотномаҳо ёд мешавад.

Навбахти Аҳвозӣ аз худ авлоди сершуморе низ боқӣ гузошта, худаш асосгузори хонадони Навбахтиён пазируфта шудааст. Хонадони сулолаи Навбахтиён аз олимон ва арбобони машҳури форсӣ-тоҷикӣ иборат будаанд, ки дар бунёди тамаддуни исломӣ, махсусан дар соҳаи илмҳои риёзиву табииётшиносӣ саҳми босазо гузоштаанд. Масалан, Фазл ибни Навбахт, Ҳасан ибни Саҳл, Абдуллоҳ ибни Саҳл, Ҳасан ибни Мӯсо аз зумраи донишмандони маъруфи он хонадон ба шумор мераванд.

Ёдоварии чанде аз намояндагони ин хонадони машҳур бад-ин тариқанд:

  1. Худи Навбахт Аҳвозии Маҷусӣ (676-777) асосгузори хонаводаи Навбахтиён;
  2. Писари ӯ – Абусаҳл Фазл ибни Навбахт (ваф. 818) пас аз марги падараш дар дарбори халифа Мансур вазифаи мунаҷҷими дарборӣ ва тарҷумониро ишғол карда буд. Ӯро ҳамчунин саркитобхонаи «Хазинат-ул-ҳикма» («Хазинаи хирад»), ки баъдтар бо номи «Байт-ул-ҳикма» («Хонаи хирад») машҳур гардид, таъин карда буданд. Абу Саҳли Навбахтӣ муаллиф ва тарҷумони осоре оид ба ситорашиносӣ аз забони юнонӣ низ мебошад. Ӯ тақрибан 80 сол зиндагӣ карда, дар рӯзгори ҳафт халифа фаъолият кардааст. Фарзандони Абусаҳл низ ҳамчун тарҷумони осори ҳайатшиносӣ, фалсафӣ ва адабӣ (назму наср) аз паҳлавӣ ба арабӣ шуҳрат пайдо кардаанд.
  3. Исмоил ибни Алии Навбахтӣ (ваф. 923) умдатан чун илоҳиётшинос ва файласуфи маъруфи шиа ёдовар мешавад. Аммо ӯ ҳам ҳимоятгари санъат ва шеър буд, ки бисёре аз сарвати худро ба сарпарастии шоирон сарф мекард. Шарқшиноси фаронсавӣ Луи Массинсон бо ишора ба “нафрати шадид”-и Абусаҳл нисбат ба тасаввуф, ӯро масъули сарнавишти Мансури Ҳаллоҷ медонад, ки гӯё таваҷҷӯҳи мақомоти Аббосиро ба ирфон ҷалб карда, бад-ин минвол ӯро боздошт, муҳокима ва эъдом кардаанд. Аммо дар ин бора амалан ягон далеле нест ва барои мо маълум нест, ки Луи Массинсон чунин иқтибосро аз куҷо гирифта бошад. Дар таърих нисбати мукотибаҳои Абусаҳл ва Мансури Ҳаллоҷ ёдоварӣ ҳаст, вале матни мукотибаҳо ба мо маълум нест.
  4. Писари калонии Абусаҳл – Абуҳасани Алӣ умдатан ба унвони ҳифзкунанда ва тарғибгари осори падараш дар таърихи хилофати Аббосиён ёд мешавад, ки ба шарофати корҳои ӯ фаъолияти падар ва бобояш дар таърихи илму фарҳанг собит шудаанд.
  5. Писари хурдии Абусаҳл – Абуяқуби Исҳоқ ҳамчун сиёсатмадори барҷастаи замони халифа Муқтадир ёд мешавад. Гуфта мешавад, ки баъд аз кушта шудани ин ҳоким дар соли 932, Абуяъқуби Исҳоқ дар ташвиқ кардани бародари халифа Ал-Қоҳир (на писараш Абуаҳмад) ва бар тахт нишастани ӯ нақши муҳим доштааст. Аҷибаш он аст, ки Ал-Қоҳир дар ниҳоят Абуяъқуби Исҳоқро бераҳмона ба қатл расонд ва фармуд, ки ӯро занҷирбанд карда, ба чоҳ партоянд, яъне зинда дафн карда шуд.
  6. Ҳасан ибни Муҳаммади Навбахтӣ – мутахассиси муътабари ҳадис ва ҷараёнҳои шиъа буд. Писараш Мӯсо, ки дар замони зиндагиаш бо лақаби Ибни Кибриё («Писари Ҷалол») шинохта мешуд, ҳамчун мунаҷҷим ва риёзидон маъруф буд.
  7. Абумуҳаммад Ҳасан ибни Мусои Навбахтӣ (ваф. байни солҳои 912-922) ба унвони яке аз илоҳиётшиносон ва файласуфони барҷастаи шиъаи асри X маъруф аст. Китоби у «Фирак аш-шиа» («Мазҳабҳои шиа») аввалин асаре дар мавзӯи мазҳаби шиъа ба шумор меравад.

Бо мурури замон сарват ва мақоми иҷтимоии хонаводаи Навбахтиён хеле густариш ёфта, онҳо ба сарпарастии рӯшанфикрони ҷомеъаи Аббосиён ном баровардаанд. Ҳамин тавр, Абу Саҳл Фазл ибни Навбахт вориси бевоситаи Навбахти Аҳвозӣ ба ҳайси мунаҷҷими дарбори Мансур ва се писарони ӯ (наберагони Навбахт) бо номҳои Абдуллоҳ, Исмоил ва Абулаббос ҳамчунин мунаҷҷимони дарбори Аббосиён будаанд. Масалан, маҳз хонадони Навбахтиён будаанд, ки сарпарастии шоири араб Абу Нувосро таъмин кардаанд. Яке аз ситорашинос, файласуф ва илоҳиётшиноси маъруфи асримиёнагии олами ислом Ҳасан ибни Мусо низ бародарзодаи Абу Саҳл ибни Навбахти Аҳвозӣ буд.

Хулоса, аз авлоди Навбахти Аҳвозӣ шахсони маъруфе дар соҳаҳои гуногуни илму фарҳанг – риёзиёт, нуҷум, ҳандаса, фалсафа, илоҳиёт, таърих, китобдорӣ фаъолият кардаанд, ки дар таърихи тамаддун бо номи Навбахтиён шинохта мешаванд. Қобили тазаккур ва ҷолиби таваҷҷуҳ аст, ки хонадони Навбахтиён дар ташаккул ва рушди тамаддуни исломӣ (арабию эронӣ) саҳм ва нақши босазо гузоштаанд.

Абдулҳай КОМИЛӢ,

профессор

Блоки рекламавӣ

ЯК ҶАВОБ ТАРК

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь